این نشریه به منظور جلوگیری از دریافت پژوهش های تکراری و تشخیص سرقت علمی مجهز به نرم افزار مشابهت یاب iThenticate است.

صاحب امتیاز
دانشگاه صنعتی اراک

مدیر مسئول
دوره انتشار
فصلنامه