اهداف و چشم انداز

مجله زمین و آمار پژوهش هایی در حوزه علوم زمین را منتشر می کند که بر اساس روش های آماری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته یا مدل سازی شده باشد. این مجله به صورت فصلنامه و به زبان انگلیسی منتشر می شود.