اعضای هیات تحریریه

صاحب امتیاز: دانشگاه صنعتی اراک

مدیر مسئول:

دکتر مصطفی یوسفی راد

سردبیر:

دکتر محمد حسین قبادی

مدیر داخلی:

دکتر فربد ستوده

   هیئت تحریریه:  

دکتر حسین محمد قبادی
زمین شناسی مهندسی، استاد دانشگاه بوعلی سینا همدان
amirghobadiyahoo.com
081-38381460

دکتر محمد معانی جو
زمین شناسی اقتصادی، استاد دانشگاه بوعلی سینا همدان
mohammadbasu.ac.ir
081-38381460

دکتر مصطفی یوسفی راد
چینه شناسی و فسیل شناسی، دانشیار دانشگاه صنعتی اراک
m.yousefirad@arakut.ac.ir
086-33400788

دکتر فریدون قدیمی
رسوب شناسی، دانشیار دانشگاه صنعتی اراک
ghadimi@arakut.ac.ir
086-33400791

دکتر کامبیز هدایتی
فیزیک نانوذرات، دانشیار دانشگاه صنعتی اراک
k-hedayati@arakut.ac.ir
086-33400300

دکتر احمد آریافر
اکتشاف معدن- هیدروژئولوژی زیست محیطی ، استاد دانشگاه بیرجند
0561-32202133

دکتر فریبرز مسعودی
پترولوژی، استاد دانشگاه شهید بهشتی
f_masoudi@sbu.ac.ir
۲۹۹۰۲۶۱۳-۰۲۱

دکتر عباس مجدی
استاد مکانیک سنگ،دانشگاه تهران
amajdi@ut.ac.ir
۰۲۱-۸۸۰۱۳۰۴۳

دکتر سید ضیا شفائی تنکابنی
استاد، مهندسی معدن- فرآوری مواد معدنی، دانشگاه تهران
zshafaie@ut.ac.ir

021-82084238