همکاران دفتر نشریه

مدیر مسئول

مصطفی یوسفی راد
مصطفی یوسفی راد
دانشکده علوم زمین

زمین شناسی

  • m.yousefirad@arakut.ac.ir