Improving hybrid outranking methods for porphyry Cu potential mapping, a case study in Chahargonbad region

Document Type : Original Article

Authors

1 مهندسی معدن، اکتشاف معدن، دانشکدگان فنی ، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 مهندسی معدن، دانشکده فنی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

10.22034/jes.2023.253086

Abstract

هدف از این مطالعه ارائه روشی برای محدود سازی بهینه محدوده مورد بررسی می‌باشد، برای این منظور، لایه‌های اطلاعات اکتشافی شامل زمین‌شناسی، خطواره‌ها، دورسنجی، ژئوفیزیکی و ژئوشیمیایی مربوط به محدوده برگه 1:100000 چهارگنبد جهت تهیه نقشه پتانسیل‌یابی قابل اطمینان توسط روش‌های جدید و کاربردی ترکیبی داده محور و دانش محور، وزن‌دهی و با یکدیگر تلفیق شدند. ابتدا تمام داده‌ها و اطلاعات اکتشافی موجود با استفاده از روش‌های مناسب مورد پردازش قرار گرفتند و لایه‌های اطلاعاتی سنگ شناسی، گسل‌ها و خطواره، ژئوفیزیک، ژئوشیمی و آلتراسیون ها تهیه شدند. پس از آن هر کدام از لایه‌ها مورد ارزیابی و اعتبار سنجی قرار گرفتند و با یکدیگر تلفیق شدند تا نقشه نهایی مربوط به پتانسیل یابی مس پورفیری در محدوده تهیه شود. برای ارزیابی و صحت‌سنجی هرکدام از لایه‌های اطلاعاتی و نقشه های به دست آمده از روش‌های ترکیب اطلاعات و رتبه بندی از روش‌های داده محور فرکتال عیار-مساحت و پیش‌بینی-مساحت استفاده شد. همچنین دو روش‌ هیبریدی فازی گاما و روش رتبه‌بندی تصمیم گیری چند معیاره MOORA به کارگرفته شده جهت به دست آوردن نقشه نهایی پتانسیل یابی مس پورفیری نیز مورد صحت سنجی و ارزیابی توسط نمودار پیشبینی-مساحت قرار گرفتند. نتایج حاصل برای روش تلفیقی فازی گاما 71 درصد از کانسارهای شناخته شده در 29 درصد از منطقه مورد مطالعه و برای مدل پتانسیل‌یابی MOORA، 77 درصد از کانسارهای شناخته شده در 23 درصد از منطقه مورد مطالعه، پیش‌بینی شدند. بنابراین، روند انجام شده در این مطالعه میتواند برای مدلسازی پتانسیل معدنی برای اکتشاف یک نوع کانسار خاص مورد استفاده قرار گیرد.